VISIOLINE HANKEKESKKONNA (HANKIMINE) TINGIMUSED JA LEPING

https://www.visioline.ee/e-pood/ hankekeskkond on mõeldud kasutamiseks vaid ärikliendile!

Visioline Infra OÜ (edaspidi Müüja), registrikood 12030756, aadress Laada 20, Rakvere, Lääne-Virumaa, juhatuse liikme Raul Orav isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, ühelt poolt ja Internetis https://www.visioline.ee/e-pood/ aadressile registreeritud juriidilise isiku esindaja (edaspidi Ostja) teiselt poolt, (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT.

1.1 Lepingu sõlmimise aluseks on ostja poolt eelnevalt täidetud sooviavaldus(e-kiri, krediititaotlus, estitatud tellimus, kliendileping, telefonitellimus vms).
1.2 Müüja müüb ja Ostja ostab Müüja poolt müüdavaid tooteid käesolevas lepingus toodud tingimustel.

2. TOOTED

2.1 Toodete all mõeldakse kõiki Müüja hinnakirjas olevaid kaupu. Müüjal on õigus teha hinnakirjas müüdavate kaupade osas muudatusi.
2.2 Eraldi käsitletakse tooteid, mille edasimüügiks on vajalik tootja sertifikaat või autoriseering.
2.3. Toodetele antavad garantiitingimused on toodud käesoleva lepingu Lisas 2.

3. HINNAD

3.1 Toodete hinnad hinnakirjas ei sisalda transpordi- ja pakkekulusid.
3.2 Pakkimise ja transportimise kulud liidetakse arvele eraldi reana vastavalt Müüja poolt kehtestatud tariifidele, mis on ära toodud käesoleva lepingu Lisas 1.
3.3. Müüjal on õigus ette hoiatamata muuta hinnakirjas olevaid hindu.
3.4.1. Müüja poolt kirjalikult tehtud pakkumises näidatud hinnad kehtivad viie tööpäeva jooksul, juhul, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud/pakkumisel näidatud teisiti.
3.5. Müüjal on õigus hindu kategoriseerida vastavalt Ostja poolt sooritatavate ostude mahule.

4.TELLIMUS

4.1 Ostja esitab Müüjale tellimuse kas suuliselt, kirjalikult, e-postiga, faksiga või elektrooniliselt (https://www.visioline.ee/e-pood/ hankekeskkonnas).
4.2 Ostjal on õigus tellimust muuta või tühistada vaid kokkuleppel tellimuse teinud Müüja esindajaga. Juba tarnitud kauba puhul pretensioone vastu ei võeta.
4.3 Laos mitteoleva ja spetsiaalselt kliendile tellitud toote tellimust ei saa tühistada.
4.4 Tellimuse esitamisega kinnitab ostja, et Tellijaks on juriidiline isik, mitte eraisik. Eraisikul on keelatud tellida.

5. TARNE

5.1 Ostja saab kauba kätte vastavalt Müüjaga kokkulepitud tarneviisile, kohale ja -ajale.
5.2 Müüja tarnib Ostja poolt tellitud kaubast laosoleva osa kohe, kui kauba eest on makstud või see on kaetud krediidilimiidiga ning Ostjal ei ole Müüja juures varasemast ajast tasumata arveid.
5.2.1 Ostja võib kaubad kätte saada kas normaal- või pakettsaadetisena.
5.2.1.1 Normaalsaadetise puhul tarnib Müüja tellitud kauba kuni 72 tunni jooksul peale kauba lattu saabumist, kui kauba eest on makstud või see on kaetud krediidilimiidiga ning Ostjal ei ole Müüja juures varasemast ajast tasumata arveid.
5.2.1.2 Pakettsaadetise puhul tarnib Müüja tellitud kaubad kuni 72 tunni jooksul peale tellimuses oleva viimase toote lattu jõudmist, kui kauba eest on makstud või see on kaetud krediidilimiidiga ning Ostjal ei ole Müüja juures varasemast ajast tasumata arveid.
5.3. Ostja tasub transpordikulu Müüja poolt ette nähtud tariifide alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
5.3.1 Tarneviisid ja tariifid on toodud käesoleva lepingu Lisas 1.

6. MAKSETINGIMUSED

6.1. Ostja tasub tarnitud kaupade eest Müüja poolt esitatud arvete alusel ettemaksu tingimustel.
6.2. Arveldus Ostja ja Müüja vahel toimub pangaülekandega, sularahamüüki ei toimu.
6.3. Ostja ei oma Müüja juures krediidilimiiti.
6.4. Ostjal on õigus taotleda müüja juures krediidilimiiti. Krediidilimiidi määramisel on müüjal õigus kasutada kolmandate osapoolte poolt edastatavat informatsioooni Ostja kohta. Krediidilimiit vaadatakse läbi vastavalt Ostja poolt esitatud finantsandmetele iga poole aasta tagant ning seda muudetakse vajadusel.
6.5. Juhul, kui Ostjal on Müüja nimele Müüja poolt aktsepteeritava garandi garantiikiri, omab Ostja Müüja juures krediidilimiiti garantiikirjas märgitud summas.

7. REKLAMATSIOONID

7.1. Kui tarnitud kaubad saabuvad vigastatud pakendis, pakendeid on puudu või üle või pakendeid on avatud, teeb Ostja kauba vastuvõtmisel sellest märkme kullerfirma saatelehele. Lisaks vormistab Ostja kirjaliku reklamatsiooni ja saadab selle viivitamatult Müüjale.
7.2. Kui pakendites olev kaup ei vasta saatelehtedel esitatud andmetele, kaupa on puudu või üle, või kaup on transportimisel vigastada saanud ning seda ei olnud kauba vastuvõtmise hetkel võimalik tuvastada, esitab Ostja kirjaliku reklamatsiooni Müüjale 2 tööpäeva jooksul saatelehe allkirjastamise hetkest.

Reklamatsioon peab sisaldama järgmist:

* reklamatsiooni esitamise kuupäev
* saatelehe number, kuupäev,
* kauba vastuvõtmise kuupäev,
* saatelehel olevate kohtade arv,
* vastuvõetud kohtade arv ning seisukord,
* reklameeritavate toodete nimetused ja tootekoodid
* detailne veakirjeldus
* kauba vastuvõtnud isiku nimi, allkiri

7.3. Käesoleva lepingu punktis 7.2. nimetatud reklamatsiooni asemel võib Ostja Müüjale saata koopia saatelehest kõikide reklamats