Arvutitest on saanud lahutamatu osa äris ja on tähtis, et ettevõtte IT süsteem oleks töökorras ning kaasaegne. Töökorras hoidmiseks on vaja resursse ning neid ressursse peab kasutama otstarbekalt.

Ülevaatliku IT auditi läbiviimise eesmärgiks on anda hinnang arvutisüsteemidele ja selle seadmete (arvutid, serverid, võrguseadmed, trükiseadmed, multimeediaseadmed, tarkvarad jt.lahendused) hetkeolukorrale, tuua välja kitsaskohad ja pakkuda lahendused nende kõrvaldamiseks.  Auditi on hea alusmaterjal IT strateegia väljatöötamiseks ning edaspidise riist- ja tarkvara investeeringute planeerimisekjs.

Aruanne annab ülevaate kasutatavast riistvarast, selle kasutamisvõimalustest, samuti kasutatavatest tarkvaralisetest rakendustest ja nendega seotud probleemidest. Lisaks saadakse ülevaade allasutuste töötajate võimalustest kasutada oma igapäevatöös olemasolevaid infotehnoloogilisi vahendeid, s.h.vastavus kehtestatud nõuetele.

Aruanne võimaldaks juhtkonnal vältida asutuse arengu pidurdamist riist- ja tarkvaraga seotud probleemdie tõttu ja samas vältida põhjendamatuid kuutusi vastavast valdkonnas.

Loe, mida õpetatakse IT spetsialistile: Töökohtade haldus ja kasutajatugi – kvaliteetne IT teenus (visioline.ee)

IT auditi tulemused

Audit tulemuseks on igale allasutusele eraldi dokument hetkeolukorra kirjeldusest, võimalikest probleemidest ja lahendustest. Lisaks koostaksime kokkuvõtva dokumendi andmaks ülevaate kõikide allasutuste IT olukorrast tervikuna.

Tulemus / Hinnang Kirjeldus
Ülevaade kasutatavast riistvarast Kõikide arvutitöökohtade hinnang.
Ülevaade kasutatavast tarkvarast Kasutatava tarkvara kirjeldus ja hinnang.
Ülevaade arvutikasutajate vajadustest Vajadustele vastamine ja soovid.
Hinnang  IT infrastruktuurile Infrastuktuuri korrashoid ja pe